, 2021/7/1

Egy közös gazdasági tevékenység, amelyet a tagok vagyoni hozzájárulásával hoznak létre. Jogi személyiséggel bíró társaságok,ahol a tagok közösen részesülnek a nyereségből és közösen viselik a veszteségeket is. Üzletszerű a gazdasági társaság.

Társas vállalkozás

A nyereség a hozzájárulás arányában illeti meg, ugyan úgy a veszteséget is ilyen arányban viselik. Nem zárható ki a tag sem a nyereségből, sem a veszteség következményeiből. A tulajdonos vagy a belépő tag lehet természetes és jogi személy. A tőkéhez való hozzájárulás alapján résztulajdonosai a társaságnak.Viszont a társaság vagyonának, mint jogképes jogi személy az egyedüli tulajdonosa.A tag nem rendelkezik a sajátjaként a tagság vagyonával. 

Gazdasági társaság

Van közöttük korlátlan és korlátozott vagyoni felelősségű tagsággal járó is. A korlátolt felelősség megvédi a tag magánvagyonát, ha a vállalkozás olyan piaci, üzleti körülmények miatt válik fizetésképtelenné, amelynek nem okozója, hanem maga is elszenvedője. A cég alapításához, bejegyzéséhez jogi képviselő közreműködése szükséges. A korlátolt felelősségű társaság bejegyzése esetén nem kell illeték és közzétételi költségtérítést fizetni.

Az egyéni cég a közkereseti társaság, a betéti társaság. Ha egy társaságnak van korlátlan felelősségű tagja tetszőleges összegű jegyzett tőkével megalapítható.

A gazdasági társaság jogilag nem szünetel akkor sem, ha bármely okból semmilyen tevékenység nem folyik és így a társaságnak bevétele sincs, a könyvvezetési, beszámolási, bevallási, adó- és járulékfizetési kötelezettségeket, ekkor is teljesíteni kell, a társaság bankszámláját is fenn kell tartani.

Az egyszerűsített végelszámolás kivételével csak költséges végelszámolási, vagy felszámolási illetve kényszertörlési eljárás lefolytatása révén szüntethető meg a társaság. A közkereseti társaság tagjai a társaság részére gazdasági tevékenységének céljára vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak. A tagok gyűlése formájában nevezhetik ki az ügyvezetőt lehet egy személy, de akár a tagság minden tagja is. 

A betéti társaság

Tagjai a társaságnak gazdasági tevékenységének céljára vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és közülük legalább egy beltagként a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni.

Egy kültag  a társaság kötelezettségeiért nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

A társaság tevékenységében egyéb módon is közreműködnek és minden tag jogosult az ügyvezetésre.Csak speciális esetben lehet egy kültag a társaság vezetője.

A korlátolt felelősségű társaság 

Alakulása meghatározott összegű törzstőkével történik. A tag vagyoni hozzájárulása a törzsbetét, amely minimum 100 ezer forint lehet. A törzsbetétek összege a törzstőke, amely 3 millió forintnál nem lehet kevesebb. A társaság kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni. nem köteles részt venni,viszont személyes közreműködést vállalhat, munkaviszonyt létesíthet. A taggyűlés megválasztja az ügyvezetőt,lehet több személy is és akár olyan személy is aki nem tagja a társaságnak.

A részvénytársaság 

Előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik. Az összes részvény névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje. A kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvényesnek a részvény névértékének, kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes nem köteles helytállni.

A tőzsdére bevezetett részvénytársaság a nyilvánosan működő részvénytársaság,amelynek alaptőkéje  minimum 20 millió forint. A zártkörűen működő részvénytársaság. amely nincs a tőzsdére bevezetve annak alaptőkéje legalább 5 millió forint. Ügyvezetését háromtagú igazgatóság végzi.

Nyilvános részvénytársaságnál az igazgatóság mellett felügyelő bizottság is működik, vagy igazgatótanács irányít.

Részvénytársaság különböző részvény fajtákat is kibocsáthat.

A kibocsátható részvények fajtái:

elsőbbségi részvény,

dolgozói részvény,

előre meghatározott mértékű kamatra jogosító kamatozó részvény,

a részvénytársaság vételi jogát, a részvényes eladási jogát biztosító visszaváltható részvény,

törzsrészvény.

A részvényesnek osztalékra, vagyonfelosztásból való részesedésre, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó, szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, elővásárlási jogot, vagy ezek közül egyszerre több félét is biztosíthat.

Szövetkezet

A tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, melynek tevékenysége értékesítésre, beszerzésre, termelésre és szolgáltatásra irányulhat. Tagja természetes és jogi személy egyaránt lehet. Kötelező a meghatározott személyes közreműködése a tagoknak és a hozzájárulása.

A kötelezettségeiért a tag nem felelős. Az  egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke 15%-át, a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a tőke harmadát. Az  ügyvezetését háromtagú igazgatóság látja el és mellette felügyelő bizottság is működik. 

Társas vállalkozások

Közkereseti társaság 

Társasági szerződéssel történik az alapítása, amelyet a tagok gyűlése fogad el.

A KKT vagyonát a tagok adják össze, a felelősségük korlátlan és egyetemleges.

Betéti társaság 

Alapítása társasági szerződéssel történik, ahol legalább egy beltagnak és egy kültagnak kell lennie, vagyoni megkötés, értékhatár nincs. A beltag teljes vagyonával és egyetemlegesen felel, amíg a kültag csak a bevitt vagyona értékéig felel.

Egyéb társas vállalkozási formák

egyesülés: csak jogi személyek alapíthatják

közös vállalat

szövetkezetek

állami  tulajdonú vállalatok

Európai Unióba lépés óta új vállalati formák

Európai Gazdasági Érdekegyesülés: társaságok és természetes személyek közötti együttműködési forma, amely főként a kis- és középvállalkozásokat segíti az európai közösségben való megjelenésben és az ottani tevékenységben